Se c’era Renzi

l’8 per mille andava tutto ai Valdesi

(franzkie)

Tweet