Se c’era Renzi

Avrebbero sparato a Yoko Ono

(Nello)

Tweet