Se c’era Renzi

Non votavo 5 stelle! (e tanti, tanti, tanti altri che conosco)

(Pol)

Tweet