Se c’era Renzi

sarei snello e bello come Brad Pitt

(PAOLO)

Tweet